Előző
  • BTSA nyomda - nyomda, ctp lemezkészítés, szórólap, plakát
  • BTSA nyomda - nyomda, ctp lemezkészítés, szórólap, plakát
Következő
nyodma - füzet és naptárrendelés nyomda - ajánlatkérés nyomda - anyagfeltöltés nyomda - nyomdashop

Általános Szerződési Feltétlek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg.

I. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1. Árajánlat kérése

A megrendelő írásban, a szükséges mennyiségi, minőségi paraméterek megadásával, árajánlatot kér a Nyomdától.

2. Árajánlatok

A nyomda, a megrendelő kérésére e-mailen keresztül árajánlatot küld a megrendelőnek. A Nyomda a Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége 30 nap, az ettől eltérő határidőt külön tüntetjük föl. A Nyomda érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad. Az árajánlat csak megrendelés visszaigazolása esetén jelent kötelezettséget, az ún. tájékoztató árak kiadásakor a Nyomda kötelezettséget nem vállal. Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól. Az első árajánlat tartalmazza az általános szerződési feltételeket.

3. A megrendelés

Megrendelő, az árajánlat ismeretében megrendelését írásbeli (levél, fax, e-mail) formában köteles továbbítani a Nyomda részére. Az első megrendelés esetén a Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselője járhat el, vagy a jelen szerződésben a képviselő által megjelölt kapcsolattartó. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért terméket, a felhasználandó anyagot, a termék minőségét, méretét, mennyiségét, a csomagolását, a szállítási és számlázási címet, melyek egyértelműen meghatározzák a Megrendelőnek a termékkel (szolgáltatással) szembeni elvárását, és kétséget kizáróan meghatározzák a termék legyártásához szükséges paramétereket. Ha szükséges, a Nyomda további információkat kérhet a termékkel kapcsolatosan. Továbbá tartalmaznia kell a kialkudott árakat, az egyeztetett szállítási határidőt, a fizetési feltételeket illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális követelményeket. A megrendelés elfogadásával kapcsolatban a Nyomda a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül köteles nyilatkozni és visszaigazolni (kivéve, amennyiben az általános szerződési feltételek elfogadása még nem történt meg). A megrendelés leadásával a Megrendelő elfogadja jelen általános szerződési feltételeket.

Amennyiben az árajánlat nem tartalmazza az általános szerződési feltételeket, vagy a Megrendelő megrendelését nem előzte meg árajánlatadás, úgy a Nyomda megküldi a Megrendelő részére a jelen általános szerződési feltételeket, amelyek írásbeli elfogadását a Megrendelő a kézhezvételtől számított 24 órán belül teheti meg. Írásbeli elfogadása esetén a Nyomda az elfogadástól számított 48 órán belül visszaigazolást küld. Írásbeli elfogadás hiányában a felek között a szerződés akkor jön létre, ha Megrendelő a megrendelést a Nyomda részére elküldte. A Nyomda jogosult a szerződésben megjelölt anyagok beszerzési árának módosulásából, vagy a megrendeléstől eltérő igények (példányszámváltozás, terjedelemváltozás, többletművelet, stb.) miatti többletköltségeit a megrendelőre áthárítani, melyről a munka megkezdése előtt Megrendelő részére tájékoztatást küldeni köteles.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Megbízás

A Nyomda a jelen szerződéssel a Megrendelő által rábízott nyomdai szolgáltatás elvégzésére, a Megrendelő pedig a megállapodott ellenérték megfizetésére vállal kötelezettséget, az alábbi feltételek szerint. A Nyomda vállalja, hogy a Megrendelővel előzetesen egyeztetett munkát elvégzi, a Megrendelő által előzetesen elfogadott írásbeli ajánlat, illetve megrendelés alapján. Jelen szerződés szempontjából előzetes egyeztetett munkának csak az minősül, ha az ajánlat, illetve megrendelés, valamint annak elfogadása azonos módon tartalmazza az elvégzendő feladatot, a szállítási határidőt, a Nyomdai díjat, valamint, hogy a Megrendelőnek az általa szolgáltatni köteles adatokat és anyagokat mely időpontban kell a Nyomda rendelkezésére bocsátani.

2. Teljesítés

A Nyomda a jelen szerződésben elvállalt munkát saját munkaeszközeivel végzi el, saját költségén. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Nyomda alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult. A Nyomda az alvállalkozók tevékenységéért - a Ptk. 391. § (3) bekezdésével összhangban – úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

A Megrendelő jogosult a Nyomda munkavégzését folyamatosan ellenőrizni, Nyomda köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. A Megrendelő szakszerűtlen utasítása ellen a Nyomda tiltakozhat, amennyiben ahhoz a Megrendelő továbbra is ragaszkodik és ezt írásban is megtette, az abból eredő következményeket a Megrendelő viseli.

A Nyomda köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, kellő időre való elvégzését, illetve a munka minőségét veszélyezteti vagy gátolja.

A Megrendelő köteles a kért határidő betartásához szükséges alkalmas anyagot mind mennyiségileg, mind minőségileg, az elfogadott megrendelés szerinti időben leadni. Ha a Megrendelő alkalmatlan anyagot vagy célszerűtlen utasítást ad, erre a Nyomda köteles őt figyelmeztetni. A Nyomda a rendelkezésére bocsájtott anyagot az ISO-12647-es nemzetközi szabvány előírásainak megfelelően gyártja le. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, vagy nem szolgáltat megfelelő anyagot, a Nyomda a szerződéstől elállhat. A Megrendelő felelős mindazon károkért, vagy késedelemért, amely abból ered, hogy alkalmatlan anyagot bocsátott a Nyomda rendelkezésére, vagy a megrendelésben egyeztetett határidőben nem bocsátotta a Nyomda rendelkezésére. A Nyomda ezért semmilyen felelősséget nem vállal. A hozott alapanyagra történő nyomtatásnál a Nyomda nem vállal felelősséget a munka minőségét illetően. Amennyiben bizonyítottan a hozott alapanyag okozott kárt a nyomdagépben ennek összegét a Megrendelő köteles azonnal a Nyomda részére készpénzben megtéríteni.

A Nyomda a várható gépindulásról a Megrendelőt előtte való nap értesíti, de legkésőbb a nyomás előtt 2 órával.

3. Titoktartás

Jelen szerződés körében a Nyomda ill. alvállalkozó(k) tudomására jutott üzleti adatok, és információk titkosak, kizárólag a munkavégzés folyamán használhatók fel, azokat harmadik személy tudomására hozni bármilyen formában tilos. Nyomda kijelenti, hogy ezen túlmenően sem közöl illetéktelen személlyel olyan adatot, amely feladata ellátása közben jut tudomására, és amelynek közlése Megrendelőre nézve hátrányos következményekkel járna.

4. Referencia

A Nyomda a Megrendelő részére készített terméket a szállítást követő 30 nap után előzetes egyeztetés mellett referencia anyagként felhasználhatja. Ez alól kivételt képeznek az előzetesen egyeztetett anyagok illetve a zártláncú gyártást igénylő termékek.

5. Fizetési feltételek

A Megrendelő köteles a Nyomdát megillető díjazás összegét, a Nyomda által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig átutalni, illetve a pénztárban készpénzben kifizetni. Első vagy nagy mennyiségű megrendelés, illetve kiegyenlítetlen tartozás esetén a Nyomda előlegfizetést kérhet, amelynek teljesítése előtt a Nyomda nem köteles a gyártást megkezdeni, illetve készterméket átadni. A Nyomda a szállítást követő 15 napon belül küldi meg számláját megállapodás szerinti fizetési határidő alkalmazásával.

A Megrendelő a Nyomda által kibocsátott számlán szereplő fizetési határidő elmulasztása esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot köteles fizetni.

A Megrendelő elfogadja, hogy késedelmes fizetés esetén a Nyomda a számla lejáratát követő naptól a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot automatikusan felszámítja, és azt minden esetben az első megrendelői átutalásból levonja. A késedelmi kamatról a levonást követően a Nyomda számlát állít ki.

Megrendelő elfogadja, hogy a Nyomda által kibocsátott számla nem határidőben történő kiegyenlítése esetén, a Nyomda által küldött fizetési felszólító levelének átvételét követő 8 napon belül Nyomda a követelés összegét átadja egy követeléskezelő társaság részére, melynek költsége a Megrendelőt terheli.

6. Környezetvédelmi termékdíj

A Nyomda a 2011. évi LXXXV. törvény alapján a reklámhordozó papír után a környezetvédelmi termékdíjat megfizeti, melyet a számlán külön tételként feltüntet a Megrendelő részére. A Megrendelő által a törvény hatálya alá nem tartozó, s így környezetvédelmi termékdíj alól mentes megrendelések esetén köteles erről Nyomda részére írásbeli nyilatkozatot tenni. Nyilatkozat hiányában a Nyomda által a környezetvédelmi termékdíj összege kiszámlázásra kerül.

7. Szerzői és sokszorosítási jog

A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat a Megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. A Nyomda egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálhatja, azokért a Megrendelő felel.

A Megrendelő kijelenti, hogy az átadott megrendelés tárgya tekintetében a megrendeléshez szükséges minden joggal rendelkezik, ezzel a Nyomdát felmenti minden olyan igény alól, amelyet harmadik fél a szerzői jogok, személyiségi jogok és egyéb jogvédelem megsértése miatt emel.

8. Tulajdonjog fenntartása

A megrendelt és átvett anyagok tulajdonjoga a vállalkozási díj megfizetésével száll át a Megrendelőre.

A Megrendelő által hozott kész montírungokért és alapanyagokért a Nyomda felelősséget nem vállal.

9. Köteles példányok

A Nyomda a Megrendelőnek gyártott sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatását és hasznosítását a forgalmazási jog lejártának ismeretének hiányában a Megrendelőre hárítja, így ezen kötelespéldányok törvény szerinti szolgáltatása a Megrendelőt terheli.

10. Érvényesség, felmondás

Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek.

A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, azonban köteles megtéríteni a Nyomda minden olyan igazolt költségét és kárát, amely a megrendelés elállásáig történő teljesítésével kapcsolatosan felmerült.

A Megrendelő a jelen szerződés felmondására jogosult, köteles azonban a Nyomdának a felmondás napjáig megrendelt nyomdai szolgáltatások elvégzéséért megillető teljes javadalmazást megfizetni. A felmondás írásban, 30 napos határidővel történhet, és nem érinti az éppen megrendelés alatt lévő munkák elkészítését.

11. Termékszavatosság

A Megrendelőnek a szállítást követő 8 nap áll rendelkezésére az elkészült termék minőségi, mennyiségi reklamációjának bejelentésére. A bejelentés írásban történik a reklamált példányok Nyomdához történő visszaszállításával. A Nyomdának nem áll módjában 8 napon túli reklamációt elfogadni. Az esetlegesen kért újragyártáshoz a már leszállított és reklamált példányok teljes mennyiségű visszaszállítása szükséges. Ellenkező esetben a Nyomda a reklamációt nem fogadja el, és az újragyártást új megrendelésként kezeli.

Nyomda kijelenti, hogy a hatályos, általános és nyomdaipari környezetvédelmi előírások betartásával a környezeti ártalmak minimalizálására törekszik. Ezzel összefüggésben felelősséget vállal arra, hogy - a jelen szerződésben szabályozott nyomdaipari szolgáltatás nyújtása során – a környezetvédelmi szabályok megszegéséből eredő kötelességeket teljesíti.

12. Szállítás, átvétel

A munkára tett árajánlat az egyszeri és egy helyre történő budapesti szállítás költségét tartalmazza.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos Ptk. szabályai az irányadóak. A felek a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik elbírálására a hatásköri szabályok figyelembe vételével alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

nyomdai partnerek